સૌર પાણીનો પંપ

 • 4 ઇંચ સારી ગુણવત્તાનો 201 સ્ક્રુ વોટર પંપ

  4 ઇંચ સારી ગુણવત્તાનો 201 સ્ક્રુ વોટર પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ

   

 • 4 ઇંચ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ઇમ્પેલર વોટર પંપ

  4 ઇંચ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ઇમ્પેલર વોટર પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ

 • 4 ઇંચ બ્રશલેસ ડીસી મોટર પ્લાસ્ટિક ઇમ્પેલર વોટર પંપ

  4 ઇંચ બ્રશલેસ ડીસી મોટર પ્લાસ્ટિક ઇમ્પેલર વોટર પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ

 • 4 ઇંચ 304 સ્ક્રુ પંપ સોલર વોટર પંપ

  4 ઇંચ 304 સ્ક્રુ પંપ સોલર વોટર પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ

 • 3 ઇંચ સારી ગુણવત્તાનો બ્રશલેસ 201 સ્ક્રુ પંપ

  3 ઇંચ સારી ગુણવત્તાનો બ્રશલેસ 201 સ્ક્રુ પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ

 • 3 ઇંચ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ઇમ્પેલર સોલર વોટર પંપ

  3 ઇંચ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ ઇમ્પેલર સોલર વોટર પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ

 • 3 ઇંચ પ્લાસ્ટિક ઇમ્પેલર સોલર વોટર પંપ

  3 ઇંચ પ્લાસ્ટિક ઇમ્પેલર સોલર વોટર પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ

 • 3 ઇંચ બ્રશલેસ ડીસી મોટર 304 સ્ક્રુ સોલર વોટર પંપ

  3 ઇંચ બ્રશલેસ ડીસી મોટર 304 સ્ક્રુ સોલર વોટર પંપ

  ✓ જાળવણી-મુક્ત બ્રશલેસ ડીસી મોટર

  ✓ એકીકૃત DSP અને MPPT (મહત્તમ પાવર પોઈન્ટ રીમોટ કંટ્રોલ વગેરે)

  ✓વાઇડ ડીસી વોલ્ટેજ ઓપરેશન માટે યોગ્ય, સારી તપાસ માટે કંટ્રોલ ઇનપુટ્સ, ડ્રાય રનિંગ પ્રોટેક્શન

  ✓બેટરી ઓપરેશન, બેટરી ટ્રેકિંગ માટે લો વોલ્ટેજ ડિસ્કનેક્ટ) ઓવરલોડ